Home >> FACILITATORS
 
 
 
 
 
  Her Outstanding Experiences

     โค้ชณิชชา  จิรวัชรปัญญา  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ Managing Director
 บริษัท เลิร์นนิ่ง อชีฟเม้นท์ส จำกัด Learning Achievements Ltd. และสถาบันสอนภาษาอังกฤษ
London Academy   รวมถึงทำหน้าที่ผู้บรรยาย (Facilitator) โค้ชพัฒนาศักยภาพเฉพาะบุคคล
(Life Coach)  โค้ชด้านความสัมพันธ์ของคู่สมรส และบุคคลภายในครอบครัว (Relationship Coach)
โค้ชด้านการดูแลสุขภาพและการบริหารจัดการรูปร่าง (Weight Management & Health Coach)
ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์และบุคลิกภาพ (Image Consultant) ให้แก่องค์กรและ บุคคลทั่วไป

     ประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารลูกค้า และการบริหารบุคลากรชาวต่างประเทศกว่า
18 ปี    ทำให้  โค้ชณิชชา  ได้แสดงความสามารถในการเป็นผู้นำ  การบริหารจัดการบุคลากร
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า   ตลอดจนการเป็นนักสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในฐานะโค้ช
และผู้บรรยายที่ได้รับความพึงพอใจจากผู้เรียนเป็นจำนวนมาก

  Her Corporate Journey

     โค้ชณิชชา จิรวัชรปัญญา  เคยทำงานร่วมกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการโฆษณาของโลกที่ Ogilvy One Worldwide ในตำแหน่ง
Account Manager ดูแลรับผิดชอบงานด้านการสื่อสารการตลาดให้ลูกค้า อาทิ สินค้ากลุ่ม Unilever และ กลุ่มผลิตภัณฑ์ยา Pfizer  
ต่อจากนั้นเข้าร่วมงานกับ ELS Thailand ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Manager) และผู้อำนวยการ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร (Corporate Communication Director) ให้กับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (Stamford International
University) โดยทำหน้าที่ดูแลงานด้านการประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร  หลังจากนั้น โค้ชณิชชา ได้ผันตัวเองจาก
การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ สู่การเป็นผู้ประกอบการ โดยก่อตั้งบริษัท เลิร์นนิ่ง อชีฟเม้นท์ส จำกัด (Learning Achievements Ltd.)
ขึ้นเมื่อปี 2006 ดำเนินธุรกรรมด้านการจัดหาบุคคลากรชาวต่างประเทศ (Outsourcing International Trainers) ให้แก่องค์กรต่างๆ 
รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์ (Image Consuntant) แก่ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง  การเป็นโค้ชเฉพาะบุคคล
(Life Coach) จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 10 ปีมาแล้ว   ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ ทั้งภายในประเทศ และกลุ่มประเทศ
ในแถบ Indochina เป็นอย่างดี
 
 
  Her Personality

     โค้ชณิชชา เป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับผลสัมฤทธิ์ของการทำงานเป็นอย่างสูง  เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล
ความรู้ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจได้เป็นอย่างดี   มีความมุ่งมั่น  กระตือรือร้น  มีทัศคติเชิงบวกต่อปัญหาและอุปสรรคการทำงาน 
รวมถึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย

     นอกจากนี้ โค้ชณิชชา  ยังเชื่อว่าการปรับเปลี่ยนทัศนติของผู้เรียน หรือผู้ที่ได้รับการโค้ชนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการพัฒนา
กระบวนการคิด  มุมมองต่อตนเอง  ผู้อื่น และสังคม   อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ของบุคคลเหล่านั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีต่อองค์กรและการดำเนินชีวิตของตนเอง
 
 
   

 

 
   
  D E G R E E S :  

          MBA  in  Management
        University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok
     
          BA, Faculty of Humanity
        Kasetsart University, Bangkok
     
   
  C E R T I F I C A T I O N S :
Coaching & Professional Development
          Certified Internationnal Coach
        International Coach Federation, U.S.A.

     
          Women Leaders Certification
        INSEAD The Business School for The World, France
     
          Image Consultancy Certification
        Sterling Style Academy®, Paris, France
     
          Personality Development Certification
        UK College of Personal Development, London, UK
     
  C E R T I F I C A T I O N S :
NLP & NLP Coaching
          Certified NLP Master Coach
        The American Board of Neuro-Linguistic Programming, U.S.A.

 

     
          Master Practitioner Certification
        The American Board of Neuro-Linguistic Programming, U.S.A.
     
          Certified Time Line Theraphy® Master Coach
        Master Time Line Theraphy® Certification
        The Time Line Theraphy Association TLT, Australia
        Under the license of The Ted James Co., & NLP Top Coach
     
  C E R T I F I C A T I O N S :
Brand & Marketing Communication
          Blue Ocean Strategy Certification
        INSEAD Blue Ocean Strategy Institute, France
 
     
          Public Communications Certification
        University of East London, London, UK
       
 
 
 
 
ชื่อ - นามสกุล
อีเมล์
โทรศัพท์
สถานที่ทำงาน
คอร์สที่สนใจ
ข้อความ
 
     
 
   
     
CAMBRIDGE   COACHING   ACADEMY
1604  Central Plaza Pinklao Tower B, 16th Floor,
Boromratchonnee Road, Arun Amarin, Bangkoknoi, Bangkok 10700    Telephone : 02 884 5725      087 079 9992
Copyright © 2017   www.cambridgethailand.com