เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมสร้าง
ทักษะของการเป็นผู้นำที่มีคุณภาพใน
สถานการณ์ต่างๆ   เรียนรู้คุณลักษณะ
ของภาวะผู้นำที่ดี 10 ประการ (10 Core
Competencies of Leadership) การ
สร้างแนวคิดที่ถูกต้องของการเป็นผู้นำ
(The Leadership Mindset) การพัฒนา
ความสัมพันธ์กับทีม (Team Rapport Development) และการทำงานเพื่อให้
งานบรรลุเป้าหมายขององค์กร
 
READ MORE
 
 
 
 
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมสร้าง
ทักษะการโค้ชตนเอง การบริหารคน
และการโค้ชงานศึกษาเรียนรู้วิธีการ
เป็นโค้ชที่ดี (The Attributes of a
Good Coach) การใช้กลยุทธ์ใน
การโค้ชผู้อื่น (Coaching Strategy)
การโค้ชด้วยคำถาม (The Powerful
Coaching Question)การใช้เฟรมเวิร์ค
รูปแบบการโค้ชและการติดตามผล
ที่มีประสิทธิภาพ
 
READ MORE
 
 
 
 
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะ
การเป็นโค้ช  ตามมาตรฐานนานาชาติ
เรียนรู้สมรรถนะสำคัญของการเป็นโค้ช
(Coaching  Core  Competencies)
วิธีการโค้ชโดยดึงศักยภาพของผู้ที่รับ
การโค้ชออกมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผ่านรูปแบบ Framework และเทคนิค
ต่างๆ  ศึกษากลยุทธ์และวิธีสร้างนิสัย
ที่สำคัญของการเป็นโค้ชมืออาชีพ
(Professional Coaching Habits)
 
READ MORE
 
 
 
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะ
การโค้ชระดับสูง(Advanced Coaching
Skills) เรียนรู้กลยุทธ์และเทคนิค การใช้
เครื่องมือในการโค้ชชิ่งที่หลากหลาย
ในแต่ละสถานการณ์ (Strategy, Tools, Platform  &  Coaching Techniques)
วิธีการโค้ชชิ่งแก่ผู้รับการโค้ชในแต่ละ
Generations   รวมถึงการโค้ชผู้บริหาร ระดับสูง(Executives) เพื่อสัมฤทธิ์ผลที่
เป็นเลิศ (Coaching for Great Results)
 
READ MORE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
   
 
         
 
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง
โดยสามารถที่จะดึงศักยภาพของตนเอง
สู่ความสำเร็จ เรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยน
กระบวนการคิด เพื่อเป้าหมายในชีวิต
(Goals & Life Planning) การก้าวข้าม
ข้อจำกัดในชีวิตที่เรามองไม่เห็น (The
Obstacle of Life & Your Blind Spot)
และวิธีการปลดล็อคศักยภาพสู่ความ
สำเร็จในแต่และระดับ (Unlock Your
Potential & The 6 Keys to Success)
 
READ MORE
 
 
 
เหมาะสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะ
ศึกษาองค์ความรู้ในศาสตร์ด้าน NLP 
พัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
รวมถึง สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ หรือ
นำไปช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (Living with Success & Happiness)
เรียนรู้การใช้เทคนิค NLP หลากรูปแบบ
(NLP Tools  &  Techniques)  ตาม
มาตรฐานหลักสูตร NLP ระดับนานาชาติ
(The NLP International Standard)
 
READ MORE
 
 
 
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้าน NLP และ สามารถนำความรู้
ตลอดจนทักษะ
ต่างๆ ไปใช้โค็ชผู้อื่น
(NLP Coaching Development)
เรียนรู้
เทคนิคต่างๆ ของการโค้ชแบบ  NLP
วิธีการช่วยให้ผู้ถูกโค้ชสามารถก้าวข้าม
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของตนเอง รวมถึงการกำหนด และสร้างเป้าหมาย
ที่สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(The Personal Breakthrogh Results)
READ MORE
 
 
 
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาและแก้ไข
ปมในอดีต   เพื่อปลดล็อคสิ่งที่ติดค้าง
ในจิตใจของตนเองหรือผู้รับการโค้ช
สามารถก้าวออกจากกระบวนการคิดที่
อยู่ในวังวนเดิมๆ  เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาจาก
อารมณ์เชิงลบ (Negative Emotions)
ข้อจำกัดทางความคิดที่เป็นอุปสรรค
ในการพัฒนาตนเอง (Limiting Beliefs)
กล้าที่จะตั้งเป้าหมาย  และพร้อมที่จะ
นำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จ
 
READ MORE
 
 
 
 
   
   
   
 
 
     
 
         
 

เหมาะสำหรับบุคลากรในองค์กร  หรือ
ผู้ที่ต้องการพัฒนาความสามารถด้าน
การขาย (7 Core  Competencies  for Sales Person) เทคนิคการวางแผนงาน
(Sales  Planning) การนำเสนอสินค้า
(Product  Presentation)   เทคนิค
การเจรจาต่อรอง (Negotiation Skills)
การสร้างยอดขาย(Sales Techniques)
การให้บริการหลังการขาย (After Sales Services) และ การขยายตลาด
 
READ MORE
 
 
 
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมสร้าง
ทักษะการขายขั้นสูง (Advanced Sales
Skills) ศึกษาวิธีการบริหารลูกค้า 4 แบบ
(4 Styles of Customer Management)
เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารกับลูกค้าขั้นสูง
(Customer Communication Model)
การกำหนดเป้าหมายที่สามารถบรรลุผล
ได้จริง (Goals Achievements) รวมถึง
การพัฒนายอดขายได้อย่างต่อเนื่อง
(Sustainable Sales Results)
 
READ MORE
 
 
 
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะ
ความสามารถด้านการนำเสนองานแบบ
มืออาชีพ(Professional Presentation)
ตั้งแต่การวางแผนนำเสนอ (Planning)
การออกแบบสไลด์ (Slide Designing)
การสร้างความน่าสนใจของเนื้อหาที่
สื่อสาร เทคนิคการนำเสนอ การพูด
จูงใจเพื่อให้ได้งาน   การพูดบนเวที
(Stage Performance) และ การสร้าง
ความประทับใจให้เกิดแก่ผู้ฟัง
 
READ MORE
 
 
 
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมสร้าง
ทักษะด้านการฝึกอบรม เรียนรู้เทคนิค
ต่างๆ ของการเป็นเทรนเนอร์ในระดับ
เวิล์ดคลาส  การใช้  4-MAT System
การออกแบบเนื้อหาการฝึกอบรม และ
การวางกลยุทธ์ในการตรึงผู้ฟัง หลาก
รูปแบบ รวมถึงการประยุกต์เทคนิคต่างๆ
(Out of The Box Training&Applying) โดยสามารถประยุกต์ให้เข้ากับสไตล์
ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
READ MORE
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
   
 
       
 
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมทักษะ
การเจรจาต่อรองขั้นสูง (Advanced &
Effective Negotiation Skills)  เรียนรู้
ทักษะการเจรจาต่อรองแบบ  BATNA
และ ZOPA  การเตรียมตัวเพื่อการเจรจา
ต่อรอง 9 ขั้น (9 Preparation Rules
for Negotiation)   การก้าวข้ามปัญหา
และ  อุปสรรคในการสื่อสารระหว่าง
คู่เจรจา สู่การเป็นสุดยอดนักเจรจา
ต่อรองชั้นเยี่ยม (Powerful Negotiator)
 
READ MORE
 
 
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ทักษะ
การบริหารจัดการธุรกิจยุค 4.0  เรียนรู้
การนำวิสัยทัศน์สู่การสร้างแบรนด์
(Brand Strategy) ศึกษาการตลาด 4.0
ผ่านกระบวนการ  และ  วิธีการกำหนด
กลยุทธ์ต่างๆ  ทางการตลาด   ศึกษา
ธุรกิจในรูปแบบออมนิแชลแนล (Omni
Channel Strategy)  การสร้างประสบ
การณ์ และ ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
ในระยะยาว (Customer Engagement)
 
READ MORE
 
 
 
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านการเป็นฝ่ายบุคคลใน
ระดับสากล เรียนรู้กลยุทธ์การเป็น HR
ในยุค 4.0  การเติ่มเต็มสมรรถนะหลัก
4 มิติของ HR มืออาชีพ (The 4 Core
Competencies of HR)  การสร้าง HR
Working Mindset ที่มีประสิทธิภาพ การโค้ชแบบการให้ผลสะท้อนกลับ
(Coaching Feedback) และการพัฒนา
พนักงานให้บรรลุเป้าหมายความสำเร็จ

 
READ MORE
 
 
 
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะ
การสร้าง หรือ ปรับเปลี่ยนแบรนด์ (CI :
Corporate Identity & Re-Branding)
การออกแบบและกำหนดกลยุทธ์ของ
แบรนด์ (Desingning Brand Identity) การวางแผนด้านการตลาดออนไลน์
(Effective Online & Retail Branding)
การบริหารจัดการแบรนด์ในยุคดิจิทัล
ให้อยู่ในใจผู้บริโภคแบบยั่งยืน (Brand
Management in The Digital Age)
 
READ MORE
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
   
 
 
     
 
         
 
 
หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนา
ความรู้ภาษาอังกฤษในด้านการฟัง
และ การพูดกับผู้เป็นเจ้าของภาษา (Native English Speakers)  โดย
สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการทำงานด้วยรูปแบบของภาษา
อังกฤษเชิงธุรกิจ (Business English)
รวมถึงช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจภาพรวมของ
การเรียนภาษาอังกฤษ และการประกอบ
วิชาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพ
 
READ MORE
 
 
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะ
ความสามารถด้านการนำเสนองานเป็น
ภาษาอังกฤษ (English Presentation)
กับอาจารย์เจ้าของภาษา (Native English Speakers) โดยสามารถนำ
องค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
ซื่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าร่วม
การประชุม
รวมถึงสามารถนำเสนองาน
ทั้งภายใน และ ภายนอกองค์กรได้เป็น
อย่างดี (Efficiency & Effectiveness)
 
READ MORE
 
 
 
หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนา
ความรู้ภาษาอังกฤษในด้านการเขียน
รายงาน และการเขียนอีเมลล์ภาษา
อังกฤษ (Report & Correspondence)
กับเจ้าของภาษา (Native English
Speakers) ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอน
จะเริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานทักษะเบื้องต้น
โดยให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในโอกาสต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่
 
READ MORE
 
 
 
หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนา
ความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปสอบ
ในระดับนานาชาติ โดย TOEIC จะ
เน้นที่ทักษะด้านการฟัง (Listening)
และการอ่าน (Reading) ส่วน IELTS
และ TOEFL จะมีเพิ่มทักษะด้านการ
พูด (Speaking) และด้านการเขียน
(Academic Writing) เข้ามา ซึ่งผู้
เรียนสามารถนำผลการสอบไปเทียบ
เพื่อเลือนตำแหน่งงาน หรือ เรียนต่อ
 
READ MORE
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
   
 
CAMBRIDGE   COACHING   ACADEMY
1604  Central Plaza Pinklao Tower B, 16th Floor,
Boromratchonnee Road, Arun Amarin, Bangkoknoi, Bangkok 10700    Telephone : 02 884 5725      087 079 9992
Copyright © 2017   www.cambridgethailand.com