Home >> FACILITATORS
 
 
 
 
 
  His Outstanding Experiences


            ดร. มัฎ  เพศยนาวิญ  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง CEO ของ Cambridge World Group ซึ่งเป็นหน่วยงานด้าน การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรผ่านการโค้ช ชิ่งให้แก่องค์กรชั้นนำในประเทศไทย
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงยังทำหน้าที่ ในฐานะผู้บรรยาย (Facilitator) โค้ชพัฒนา
ศักยภาพเฉพาะบุคคล (Life Coach) โค้ชผู้บริหาร (Executive Coach) ที่ปรึกษาทางธุรกิจ (Business
Consultant) ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีกด้วย

            จากประสบการณ์การบริหารงานกว่า 27 ปีในบริษัทข้ามชาติที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ในแต่ละอุตสาหกรรม ช่วยให้  ดร. มัฎ  มีองค์ความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายกระบวนการคิดวิธี
การทำงาน และแนวทางในการแก้ไขปัญหา ในแต่ละสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความ
ชำนาญในด้านการบริหารทีมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยสามารถสร้างและพัฒนาทักษะ
ด้านภาวะผู้นำ ความสามารถและทักษะการบริหารธุรกิจ และงานด้านสื่อสารการตลาด รวมถึงได้มีโอกาส
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรให้แก่องค์กรต่าง ๆ ทั้งในแง่การเพิ่มประสิทธิผลการทำงาน
และการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทุกระดับ

  His Corporate Journey

     ดร. มัฎ  เพศยนาวิญ  เคยทำงานให้แก่องค์กรด้านการพัฒนาบุคลากรของสหรัฐอเมริกา (United States Sports Academy)
ประจำตะวันออกกลางกว่า 4 ปี และได้ร่วมงานด้านการสื่อสารการตลาดเป็นระยะเวลากว่า 8 ปี ในตำแหน่ง Brand Manager
ในอุตสาหกรรมด้านภาพยนตร์ให้แก่ Disney และ Warner Bros.   รวมถึงเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานลูกค้า
Account Director กลุ่มสินค้าและผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ย์ (Nestle)   ให้กับกลุ่มบริษัท ประกิตแอนด์เอฟซีบี จำกัด (มหาชน)
Draft FCB บริษัทโฆษณาชั้นนำของสหรัฐอเมริกา และ ระดับบริหารบริษัท Publicis บริษัทโฆษณาชั้นนำของฝรั่งเศส

     หลังจากการทำงานด้านบริหารการสื่อสารการตลาด   และงานด้านการพัฒนาแบรนด์มาอย่างมากมาย ดร. มัฎ ได้ผันตัวเอง
มาสู่การเป็นผู้บริหารด้านการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะด้านการสื่อสารทางภาษาอังกฤษให้แก่ ELS ประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ด้านการพัฒนาบุคลากรของสหรัฐอเมริกา ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเป็นระยะเวลา 3 ปี และเคยได้รับหน้าที่อันทรงเกียรติ
ในงานด้านการศึกษา โดยดำรงตำแหน่งรักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (Stamford International University)
ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจด้านการพัฒนาองค์กรและการส่งเสริมมาตรฐานระดับนานาชาติ  รวมถึงการประสานงานกิจการต่างประเทศ
ด้านการร่วมทุนกับหน่วยงานทางด้านการศึกษาชั้นนำของโลก เป็นระยะเวลากว่า 2 ปี
 
     ในปี  2000  ดร. มัฎ ได้เปลี่ยนสถานภาพจากผู้บริหารมืออาชีพ มาสู่ฐานะของผู้ประกอบการร่วมกับหน่วยงานขั้นนำของประเทศอังกฤษ
โดยก่อตั้ง Cambridge Business Institute   ซึ่งนับถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 17 ปีมาแล้ว ซึ่งทำหน้าที่ด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้
(Knowledge Management) การทำด้านที่วิทยากรผู้บรรยาย งานด้านการโค้ช และที่ปรึกษาทางธุรกิจให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำ อาทิ :
     เซ็นทรัลกรุ๊ป (Central Group)      ซีพีกรุ๊ป (CP Group)      ปูนซิเมนท์ไทย (SCG Group)      สายการบินนกแอร์ (Nok Air)  
     กลุ่มนิตยสารแมรี่แคลร์ (Marie Claire)      กลุ่มนิตยสารคลีโอ (CLEO Thailand Magazine)      ธนาคารกสิกรไทย (Kasikornbank)    
     เอ็นซีซี ดีเวลล็อปเม้นท์ (N.C.C. Management & Development )      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University) 
     และองค์กรต่างๆ อีกกว่า 70 องค์กรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
 

His Personality

     ดร. มัฎ  เป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับสัมฤทธิ์ผลของการทำงานเป็นอย่างสูง ผ่านกระบวนการคิดและทัศนคติเชิงบวก  ประกอบกับความ
กระตือรือร้น และความคิดสร้างสรรค์ที่มีในตัวเอง  ทำให้ ดร. มัฎ เป็นวิทยากรและนักสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมที่โดดเด่น
     (จากผลการประเมินจากผู้เข้ารับการอบรมทุกคลาสเรียนได้รับการประเมินในระดับดีมาก ด้วยคะแนนระหว่าง 4.5 - 4.8 จากคะแนนเต็ม 5.0) 
นอกจากนี้  ดร. มัฎ  ยังเชื่อว่าการพัฒนาบุคลากรในปัจจุบันจะต้องมีความแตกต่าง ในกระบวนการด้านการสื่อสาร  การให้ตัวอย่างประกอบ
จากกรณีศึกษาที่ทันสมัย  การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สนุกสนาน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ กระบวนการคิดของ
ผู้เรียนเป็นไปอย่างมีระบบ (Shift The Mindset)  อันจะช่วยส่งผลในการกลับไปร่วมพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
(An Effective Sustainable Development)

       
 
   

 
   
  D E G R E E S :  

          Ph.D.  in  Management
        INSEAD The Business School for The World, France
     
          MBA  in  Marketing
        King Saud University, K.S.A.
     
          BA  in  Communication Arts
        Bangkok University, Bangkok
     
   
  C E R T I F I C A T I O N S :
Coaching & Leadership
          Certified Internationnal Coach
        International Coach Federation, U.S.A.

     
          Certified Leadership Coach & Trainer
        The John Maxwell Team, Orlando, U.S.A.
     
          Certified Leadership Coach & Trainer
        Jungheinrich, Hamburg, Germany
     
  C E R T I F I C A T I O N S :
NLP & NLP Coaching
          Certified NLP Master Coach
        The American Board of Neuro-Linguistic Programming, U.S.A.

 

     
          Master Practitioner Certification
        The American Board of Neuro-Linguistic Programming, U.S.A.
     
          Certified Time Line Therapy® Master Coach
        Master Time Line Therapy® Certification
        The Time Line Therapy Association TLT, Australia
        (Under the license of The Ted James Co. & NLP Top Coach)
     
  C E R T I F I C A T I O N S :
Brand Design & Brand Development
          Brand Design Certification
        Academy of Art University, San Francisco, U.S.A.
 
     
          Brand Management Certification
        The Chartered Institute of Marketing, Berkshire, UK
       
 
 
 
  Her Outstanding Experiences

     โค้ชณิชชา  จิรวัชรปัญญา  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ Managing Director
 บริษัท เลิร์นนิ่ง อชีฟเม้นท์ส จำกัด Learning Achievements Ltd. และสถาบันสอนภาษาอังกฤษ
London Academy   รวมถึงทำหน้าที่ผู้บรรยาย (Facilitator) โค้ชพัฒนาศักยภาพเฉพาะบุคคล
(Life Coach)  โค้ชด้านความสัมพันธ์ของคู่สมรส และบุคคลภายในครอบครัว (Relationship Coach)
โค้ชด้านการดูแลสุขภาพและการบริหารจัดการรูปร่าง (Weight Management & Health Coach)
ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์และบุคลิกภาพ (Image Consultant) ให้แก่องค์กรและ บุคคลทั่วไป

     ประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารลูกค้า และการบริหารบุคลากรชาวต่างประเทศกว่า
18 ปี    ทำให้  โค้ชณิชชา  ได้แสดงความสามารถในการเป็นผู้นำ  การบริหารจัดการบุคลากร
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า   ตลอดจนการเป็นนักสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในฐานะโค้ช
และผู้บรรยายที่ได้รับความพึงพอใจจากผู้เรียนเป็นจำนวนมาก

  Her Corporate Journey

     โค้ชณิชชา จิรวัชรปัญญา  เคยทำงานร่วมกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการโฆษณาของโลกที่ Ogilvy One Worldwide ในตำแหน่ง
Account Manager ดูแลรับผิดชอบงานด้านการสื่อสารการตลาดให้ลูกค้า อาทิ สินค้ากลุ่ม Unilever และ กลุ่มผลิตภัณฑ์ยา Pfizer  
ต่อจากนั้นเข้าร่วมงานกับ ELS Thailand ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Manager) และผู้อำนวยการ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร (Corporate Communication Director) ให้กับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (Stamford International
University) โดยทำหน้าที่ดูแลงานด้านการประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร  หลังจากนั้น โค้ชณิชชา ได้ผันตัวเองจาก
การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ สู่การเป็นผู้ประกอบการ โดยก่อตั้งบริษัท เลิร์นนิ่ง อชีฟเม้นท์ส จำกัด (Learning Achievements Ltd.)
ขึ้นเมื่อปี 2006 ดำเนินธุรกรรมด้านการจัดหาบุคคลากรชาวต่างประเทศ (Outsourcing International Trainers) ให้แก่องค์กรต่างๆ 
รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์ (Image Consuntant) แก่ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง  การเป็นโค้ชเฉพาะบุคคล
(Life Coach) จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 10 ปีมาแล้ว   ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ ทั้งภายในประเทศ และกลุ่มประเทศ
ในแถบ Indochina เป็นอย่างดี
 
 
  Her Personality

     โค้ชณิชชา เป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับผลสัมฤทธิ์ของการทำงานเป็นอย่างสูง  เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล
ความรู้ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจได้เป็นอย่างดี   มีความมุ่งมั่น  กระตือรือร้น  มีทัศคติเชิงบวกต่อปัญหาและอุปสรรคการทำงาน 
รวมถึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย

     นอกจากนี้ โค้ชณิชชา  ยังเชื่อว่าการปรับเปลี่ยนทัศนติของผู้เรียน หรือผู้ที่ได้รับการโค้ชนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการพัฒนา
กระบวนการคิด  มุมมองต่อตนเอง  ผู้อื่น และสังคม   อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ของบุคคลเหล่านั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีต่อองค์กรและการดำเนินชีวิตของตนเอง
 
 
   

 

 
   
  D E G R E E S :  

          MBA  in  Management
        University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok
     
          BA, Faculty of Humanity
        Kasetsart University, Bangkok
     
   
  C E R T I F I C A T I O N S :
Coaching & Professional Development
          Certified Internationnal Coach
        International Coach Federation, U.S.A.

     
          Women Leaders Certification
        INSEAD The Business School for The World, France
     
          Image Consultancy Certification
        Sterling Style Academy®, Paris, France
     
          Personality Development Certification
        UK College of Personal Development, London, UK
     
  C E R T I F I C A T I O N S :
NLP & NLP Coaching
          Certified NLP Master Coach
        The American Board of Neuro-Linguistic Programming, U.S.A.

 

     
          Master Practitioner Certification
        The American Board of Neuro-Linguistic Programming, U.S.A.
     
          Certified Time Line Theraphy® Master Coach
        Master Time Line Theraphy® Certification
        The Time Line Theraphy Association TLT, Australia
        Under the license of The Ted James Co., & NLP Top Coach
     
  C E R T I F I C A T I O N S :
Brand & Marketing Communication
          Blue Ocean Strategy Certification
        INSEAD Blue Ocean Strategy Institute, France
 
     
          Public Communications Certification
        University of East London, London, UK
       
 
 
     
     
  i
  Coach Simon Pearce
   British
i
   Coach Daryl Robertson
   Australian
 
     
     
 
 
 
 
ชื่อ - นามสกุล
อีเมล์
โทรศัพท์
สถานที่ทำงาน
คอร์สที่สนใจ
ข้อความ
 
     
 
   
     
CAMBRIDGE   COACHING   ACADEMY
1604  Central Plaza Pinklao Tower B, 16th Floor,
Boromratchonnee Road, Arun Amarin, Bangkoknoi, Bangkok 10700    Telephone : 02 884 5725      087 079 9992
Copyright © 2017   www.cambridgethailand.com