Home >> NLP SUCCESS
 
 
   
 
 
     " Between stimulus and response there is a space.
              In that space is our power to choose our response.
                      In our response lies our growth and our  F R E E D O M . "

-Victor Frankl

 
 
   
   
 
 
 
เหมาะสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะศึกษาองค์ความรู้ในศาสตร์ด้าน NLP และพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน รวมถึง
สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ หรือ นำไปช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  (Living with Success and Happiness)  เรียนรู้การใช้
เทคนิค NLP หลากรูปแบบ (NLP Tools & Techniques) ตามมาตรฐานหลักสูตร NLP ระดับนานาชาติ (The NLP International Standard)
 
 
Course Duration :    ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน (09.00 น. - 18.00 น.) พร้อมเวิร์คช็อป

 

 

 
Course Outline    :    เนื้อหาหลักสูตรการเรียนรู้
Why NLP, Neuro Linguistic Programing
  ทำไมต้องเอ็นแอลพี
The 4 Pillars & NLP Presuppositions
  หลักความเชื่อที่สำคัญของการสร้างกลไกศาสตร์ภาษาสมอง
Model of Communication
  รูปแบบการเรียนรู้ของคนผ่านกระบวนการสื่อสารขั้นสูง
Sensory Acuity
  การสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของผู้อื่น เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
Self Confidence & Self Empowering
  การสร้างพลังความเชื่อมั่นให้ตนเอง
Cause & Effect Thinking
  วิถีคิดแบบผู้ชนะผ่านมุมมองของสาเหตุ และผลลัพธ์
Agreement Frame
  การใช้ภาษาเพื่อรักษามิตรภาพ และเทคนิคการเจรจาต่อรอง
The Power of Unconscious Mind
  ความสำคัญของพลังจิตใต้สำนึก
The Magic of Rapport
  การสร้างมิตรภาพและสัมพันธภาพกับผู้อื่น
 
 
 
 
Course Outline    :    เนื้อหาหลักสูตรการเรียนรู้
Perceptual Position
  การเปลี่ยนมุมมอง และเทคนิคการขจัดอารมณ์เชิงลบที่มีต่อผู้อื่น
Modality & Sub Modality : Internal Representation System
  การดึงศักยภาพออกมาใช้ผ่านระบบประสาทสัมผัสที่ทำงานอยู่ภายในร่างกาย
Milton Model Psychology
  การใช้หลักจิตวิทยาแบบมิลตัน โมเดล เพื่อการสื่อสาร
Distinctions of Excellence Meta Model
  การใช้หลักจิตวิทยาแบบเมต้า โมเดล เพื่อการสื่อสาร
Like to Dislike and Swish Pattern
  การสับเปลี่ยนรูปแบบของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
Anchoring
  การฝังสภาวะทางอารมณ์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง
Parts Integration
  การแก้ปัญหาความขัดแย้งในตัวเองและการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ
Applying NLP in Coaching
  การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เทคนิค NLP ในการโค้ชตนเองและผู้อื่น
Finding Your Passion to The Blueprint Road Map
  จากแรงปรารถนาสู่การสร้างพิมพ์เขียวเพื่อความสำเร็จ
 
 
   

 
   
     
 
    ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง เปลี่ยนแปลงชีวิตให้มีความสุข และความสำเร็จแบบยั่งยืน 

    ผู้ที่ต้องการหาวิธีการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัว

    ผู้ที่ต้องนำองค์ความรู้ด้านเอ็นแอลพีไปโค้ช หรือช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จและค้นพบความสุขในชีวิต

   ผู้ที่ต้องการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และจัดระบบทางความคิด มุมมองที่แตกต่าง เพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจทั้งตนเอง
       และผู้อื่น อันนำไปสู่การใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

   ผู้ที่ต้องการค้นพบปมปัญหาในอดีตที่เป็นต้นตอของความคิด ซึ่งฉุดรั้งตนเองไว้กับปัญหาและอุปสรรคเดิม ๆ
       หรือ เพื่อการปลดล็อคทางความคิด มองเห็นโอกาสและเปลี่ยนมุมมองของชีวิตแบบเดิมไปสู่ชีวิตแบบใหม่ที่มีคุณค่า
 
     
 
 
 
Certification   : NLP SUCCESS :  NLP CERTIFICATION
วุฒิบัตร   ประกาศนียบัตรหลักสูตรเอ็นแอลพี เบื้องต้น
Accreditation : NLP Success Academy & Cambridge Coaching Academy    
หน่วยงานและการรับรอง   สถาบัน เอ็นแอลพี ซัคเซส และ สถาบัน เคมบริดจ์ โค้ชชิ่ง อะคาเดมี่    
Keynote Facilitator   : ดร. มัฎ เพศยนาวิญ
วิทยากร และ โค้ชผู้อบรม   Ph.D. in Management, ISEAD, Fontainebleau, France
    MBA in Marketing, King Saud University, Saudi Arabia
    Certified ICF Coach, International Coach Federation, U.S.A.
    Certified NLP Master Coach, American Board of NLP, U.S.A.
    Certified Time Line Theraphy Master Coach, Australia
    Certified Train The Trainer - Leadership & Coaching, Germany
    Certified John Maxwell Leadership Coach & Trainer, U.S.A.
    Certified Brand Management, CIM, UK
    27 Years Executive Management & Entrepreneurship Experiences
     
     
Associate Coach       : คุณณิชชา จิรวัชรปัญญา
โค้ช และ วิทยากรร่วม   Master of Business Administration, UTCC Bangkok
    Kasetsart University & UTCC Bangkok
    Certified ICF Coach, International Coach Federation, U.S.A.
    Certified NLP Master Coach, American Board of NLP, U.S.A.
    Certified Women Leaders Trainer, ISEAD, Fontainablau, France
    Certified Style Consultant, Sterling Style Academy, Paris, France
    Certified Public Communication, University of East London
    Certified Personality Development Trainner, CPD, London, UK
    18 Years Management & Entrepreneurship Experiences
     
 
     
Venue               : LANCASTER BANGKOK HOTEL, Phetchaburi, Bangkok
สถานที่ฝึกอบรม   โรงแรมแลงคาสเตอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
     
     
Training Fee : 12,500.00 บาท
ค่าธรรมเนียมการสัมมนา   4 Coffee Breaks
    2 Lunches (International Buffet)
    1 Set of Learning Meterial
     
Training Day :  
วันฝึกอบรมสัมมนา    
     
 
Course Month Date Fee
NLP Success Certification Accredited by : Cambridge Coaching Academy
NLP Success Certification - 2 วัน
กรกฎาคม 2019
24-25
12,500 บาท
NLP Success Certification - 2 วัน
กันยายน 2019
25-26
12,500 บาท
NLP Success Certification - 2 วัน
พฤศจิกายน 2019
20-21
12,500 บาท
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ - นามสกุล
อีเมล์
โทรศัพท์
สถานที่ทำงาน
คอร์สที่สนใจ
ข้อความ
 
     
 
   
     
CAMBRIDGE   COACHING   ACADEMY
1604  Central Plaza Pinklao Tower B, 16th Floor,
Boromratchonnee Road, Arun Amarin, Bangkoknoi, Bangkok 10700    Telephone : 02 884 5725      087 079 9992
Copyright © 2017   www.cambridgethailand.com